ศูนย์คอมพิวเตอร์
Address:
วิทยาเขตกล้วยน้ำไท : อาคาร ดร.เจริญ คันธวงศ์ ชั้น 7
วิทยาเขตรังสิต : อาคาร 9 ชั้น 5

Telephone: (66) 02-3503500 Ext.1710